CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

RANK FullName Total Time Total Distance Total Workout Total Day
1 Nguyễn Mạnh Hà 1.11:51:26 379,28 34 33
2 Trinh Nguyễn 23:40:36 162,22 33 32
3 Vinh Nguyen Canh 18:33:44 236,83 27 26
4 Nguyễn Giang 17:51:02 107,93 53 14
5 Nguyen Anh Quan 17:29:07 145,08 18 18
6 Chi Đào 16:54:13 158,01 18 12
7 Hiep Ha 16:52:32 181,27 40 37
8 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 16:28:17 126,27 11 8
9 Thùy Nguyễn 15:17:58 86,14 26 22
10 Nguyễn Thị Tú Uyên 14:42:31 94,64 27 23
11 Nguyễn Tiến Lịch 13:26:09 133,30 10 9
12 Bach Dai Bang 10:27:09 80,91 30 22
13 Trần Lan Hương 08:47:36 81,35 14 14
14 Huong Nguyen 06:04:24 35,00 23 20
15 Đỗ Xuân Phúc 05:24:14 45,85 7 6
16 Thanh Phương 04:10:30 28,90 5 5
17 Tien Nguyen Minh 03:44:42 34,00 5 4
18 Nguyễn Thùy Vân 03:06:59 29,68 6 6
19 Khôi Văn 02:56:10 36,43 2 1
20 Tùng Nghiêm Quang 02:29:29 31,48 6 4
21 Nam Tran 01:24:27 11,01 2 2
22 Đức Lê Văn 01:16:13 12,61 9 7
23 Đậu Đậu 01:12:32 10,45 5 3
24 Nguyễn Xuân Trường 00:59:27 6,43 2 2
25 Nguyễn Thị Hương 00:00:00 0,00 0 0
26 Nguyễn Thị Tú Uyên 00:00:00 0,00 0 0