CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Đình Tuấn Nam 218,17 22:44:26 15 8
2 Nguyễn Lực Nam 131,43 13:03:18 12 9