CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Phạm Anh Tùng Nam 151,74 13:22:28 8 8
2 Kiều Minh Chiến Nam 149,84 15:55:21 9 7
3 Dương Đỗ Nam 80,29 08:00:49 8 6
4 Nguyễn Việt Linh Nam 62,24 06:20:48 4 4
5 Em tùng đây Nam 59,07 05:30:22 5 5
6 Hưng Trần Nam 43,38 03:58:06 3 3