CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Ha Nguyen Thi Nữ 120,20 18:08:30 14 9
2 Nguyễn Kim Chiến Nam 91,45 11:00:34 14 9
3 Đào Thị Giáp Nữ 89,73 11:43:05 11 7
4 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 82,71 10:16:06 7 6
5 Ly Phạm Nữ 33,88 04:21:48 5 5
6 Nguyễn Thùy Dương Nữ 0,00 00:00:00 0 0
7 Nghe Nguyennghe Nữ 0,00 00:00:00 0 0