CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Kim Bi Nữ 118,70 13:39:50 11 9
2 Phan Duy Nam 108,64 12:01:13 13 8
3 Hoàng văn quang Nam 99,03 09:41:07 9 8
4 Bao Bui Quoc Nam 67,78 07:29:17 9 7
5 Trần đức quang Nam 62,68 06:26:54 4 4
6 Kiên Nguyễn Nam 55,58 05:11:01 5 5
7 Như Ý Trần Nữ 52,53 05:51:00 8 5
8 Bui Ha Nam 47,21 04:45:13 6 5
9 Nguyễn Tấn Hiển Nam 35,12 03:36:49 4 4
10 TOP white Thu Hồng Nữ 10,03 01:03:51 1 1