CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Phạm Minh Tuyên Nam 90,29 09:45:08 9 7
2 Văn Mạnh Nam 89,74 10:25:05 7 6
3 Phong Nguyen Nam 86,01 09:33:04 13 8
4 Linh Lan Nữ 78,39 09:51:10 7 7
5 Thỏ Nữ 31,23 03:38:13 5 5
6 Nguyễn Quốc Cường Nam 27,26 02:24:12 3 3
7 Bùi thanh liêm Nam 25,13 02:52:05 5 3
8 Vũ huy phan Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Trần Duy Tùng Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Hoang Cam Nam 0,00 00:00:00 0 0