CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Thế Huy Nam 180,79 14:55:49 10 9
2 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 145,04 18:05:11 16 9
3 Dương Đình Sơn Nam 139,65 13:51:22 9 9
4 Mimosa Lam Nữ 133,64 16:37:20 9 9
5 Vũ Hữu Lịch Nam 128,82 16:01:41 9 9
6 Đỗ Thơm Nữ 115,40 11:50:07 10 9
7 Nguyen Thanh Trung Nam 112,10 11:44:00 10 8
8 Nguyễn Văn Thức Nam 105,19 09:19:58 8 8
9 Nguyễn Minh Ngọc Nam 95,59 07:53:36 9 6
10 Hoàn Bùi Quốc Nam 83,39 09:15:41 9 7