CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 mai vu Nữ 172,50 22:28:20 18 9
2 Kiên Nguyễn Trung Nam 155,26 17:23:55 10 9
3 Đỗ Văn Tuyên Nam 138,26 14:51:47 10 9
4 Đặng Quang Huynh Nam 136,03 15:15:37 11 9
5 Trần Văn Đổng Nam 126,15 17:41:40 12 8
6 Bui Luong Nam 91,72 10:53:21 8 8
7 Vũ Sơn Nam 74,40 08:47:43 9 8
8 Hoquocchinh Nam 47,60 05:48:47 3 3
9 Nguyen Minh Nguyet Nữ 45,04 05:27:31 6 6
10 Mai Hoàng Nam Nam 33,27 04:21:10 2 2