|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

2,0km Distance
19:49 Time
09:48/km Pace
192 Calories
Morning Run
21,9km Distance
03:33:42 Time
09:46/km Pace
1430 Calories
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Nguyễn Bá Phúc 31/05/2020 21:46 followers_only Night Run
0,5km Distance
05:02 Time
09:22/km Pace
81 Calories
Night Run
28,0km Distance
02:35:31 Time
05:33/km Pace
1558 Calories
Evening Run
1,9km Distance
08:42 Time
04:40/km Pace
154 Calories
Evening Run
0,9km Distance
10:08 Time
11:07/km Pace
75 Calories
Night Run
15,1km Distance
01:45:08 Time
06:58/km Pace
1228 Calories
Challenge Saitama 20/100
10,1km Distance
01:06:43 Time
06:34/km Pace
864 Calories
Evening Run
1,1km Distance
07:00 Time
06:09/km Pace
53 Calories
Afternoon Run
1,2km Distance
07:52 Time
06:50/km Pace
52 Calories
Afternoon Run
3,6km Distance
33:17 Time
09:16/km Pace
203 Calories
Evening Run
2,1km Distance
11:40 Time
05:37/km Pace
124 Calories
Evening Run
12,1km Distance
46:45 Time
03:51/km Pace
907 Calories
Afternoon Run
6,3km Distance
46:37 Time
07:22/km Pace
448 Calories
Afternoon Run
15,1km Distance
01:35:27 Time
06:20/km Pace
1061 Calories
Morning Run
Tiểu Đường 31/05/2020 09:08 followers_only Morning Run
23,0km Distance
02:47:08 Time
07:15/km Pace
971 Calories
Morning Run
0,4km Distance
03:28 Time
09:23/km Pace
29 Calories
Afternoon Run
10,0km Distance
58:03 Time
05:48/km Pace
792 Calories
Morning Run
10,0km Distance
58:03 Time
05:47/km Pace
792 Calories
Morning Run
1,1km Distance
12:51 Time
11:40/km Pace
67 Calories
Night Walk