|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

28,0km Distance
02:35:31 Time
05:33/km Pace
1558 Calories
Evening Run
12,0km Distance
53:43 Time
04:27/km Pace
692 Calories
Morning Run
11,2km Distance
59:42 Time
05:19/km Pace
530 Calories
Morning Run
12,1km Distance
57:31 Time
04:44/km Pace
642 Calories
Morning Run
12,1km Distance
57:20 Time
04:44/km Pace
636 Calories
Morning Run
8,0km Distance
41:10 Time
05:08/km Pace
434 Calories
Morning Run
28,3km Distance
02:22:21 Time
05:02/km Pace
1392 Calories
Morning Run
10,2km Distance
49:35 Time
04:52/km Pace
593 Calories
Morning Run
7,5km Distance
38:24 Time
05:06/km Pace
424 Calories
Morning Run
10,0km Distance
46:04 Time
04:36/km Pace
576 Calories
Morning Run
10,2km Distance
52:28 Time
05:08/km Pace
543 Calories
Morning Run
25,0km Distance
02:01:42 Time
04:51/km Pace
1433 Calories
Morning Run
12,5km Distance
59:02 Time
04:43/km Pace
705 Calories
Morning Run
10,1km Distance
49:12 Time
04:51/km Pace
550 Calories
Morning Run
13,0km Distance
01:01:30 Time
04:42/km Pace
750 Calories
Morning Run