|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

2,0km Distance
19:49 Time
09:48/km Pace
192 Calories
Morning Run
15,7km Distance
01:36:10 Time
06:06/km Pace
1496 Calories
Morning Run
10,5km Distance
01:14:18 Time
07:03/km Pace
1001 Calories
Morning Run
10,5km Distance
01:14:27 Time
07:04/km Pace
986 Calories
Evening Run
12,3km Distance
01:15:31 Time
06:08/km Pace
1171 Calories
Morning Run
7,2km Distance
55:50 Time
07:46/km Pace
683 Calories
Morning Run
Chi Đào 27/05/2020 18:22 everyone Hiệp 2
7,2km Distance
54:49 Time
07:35/km Pace
676 Calories
Hiệp 2
7,1km Distance
36:48 Time
05:08/km Pace
668 Calories
Hiệp 1 anh Tiến Top đủn mông.
12,0km Distance
01:13:05 Time
06:04/km Pace
1148 Calories
Morning Run
14,2km Distance
01:24:31 Time
05:56/km Pace
1348 Calories
Morning Run
6,2km Distance
49:27 Time
07:56/km Pace
589 Calories
Đi vi hành xem nhân viên làm ăn thế nào.
10,2km Distance
01:06:03 Time
06:29/km Pace
968 Calories
Morning Run
2,3km Distance
20:47 Time
08:55/km Pace
220 Calories
Morning Run
15,3km Distance
01:25:08 Time
05:33/km Pace
1456 Calories
Morning Run
7,2km Distance
39:54 Time
05:31/km Pace
687 Calories
Morning Run
6,0km Distance
33:25 Time
05:31/km Pace
574 Calories
Morning Run
5,5km Distance
36:01 Time
06:34/km Pace
520 Calories
Morning Run
6,3km Distance
38:10 Time
06:01/km Pace
600 Calories
Morning Run
11,2km Distance
01:03:58 Time
05:43/km Pace
1053 Calories
Morning Run
Chi Đào 14/05/2020 21:16 everyone Night Run
5,0km Distance
37:26 Time
07:28/km Pace
469 Calories
Night Run