|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

hoang quoc 31/05/2020 06:37 followers_only Morning Run
2,5km Distance
25:11 Time
10:11/km Pace
215 Calories
Morning Run
hoang quoc 30/05/2020 17:34 followers_only Afternoon Run
11,0km Distance
01:00:38 Time
05:29/km Pace
644 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 29/05/2020 16:08 followers_only Afternoon Run
11,4km Distance
01:04:43 Time
05:41/km Pace
712 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 26/05/2020 17:54 followers_only Afternoon Run
1,8km Distance
07:08 Time
04:04/km Pace
37 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 25/05/2020 19:09 followers_only Evening Run
2,4km Distance
23:30 Time
09:38/km Pace
264 Calories
Evening Run
hoang quoc 24/05/2020 18:01 followers_only Evening Run
10,5km Distance
01:14:37 Time
07:06/km Pace
603 Calories
Evening Run
hoang quoc 22/05/2020 16:31 followers_only Afternoon Run
4,1km Distance
31:32 Time
07:45/km Pace
267 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 20/05/2020 15:54 followers_only Afternoon Run
4,3km Distance
24:41 Time
05:44/km Pace
276 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 19/05/2020 15:53 followers_only Afternoon Run
19,5km Distance
01:45:46 Time
05:25/km Pace
1216 Calories
Afternoon Run
hoang quoc 17/05/2020 06:07 followers_only Morning Run
8,2km Distance
58:20 Time
07:07/km Pace
560 Calories
Morning Run
hoang quoc 16/05/2020 06:10 followers_only Morning Run
8,9km Distance
54:13 Time
06:07/km Pace
637 Calories
Morning Run
hoang quoc 13/05/2020 16:15 followers_only Afternoon Run
3,1km Distance
23:04 Time
07:31/km Pace
213 Calories
Afternoon Run