|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

Tiểu Đường 31/05/2020 09:08 followers_only Morning Run
23,0km Distance
02:47:08 Time
07:15/km Pace
971 Calories
Morning Run
Tiểu Đường 31/05/2020 04:24 followers_only Morning Run
30,0km Distance
03:40:39 Time
07:20/km Pace
1331 Calories
Morning Run
Tiểu Đường 31/05/2020 01:40 followers_only Night Run
11,6km Distance
01:52:55 Time
09:43/km Pace
519 Calories
Night Run
Tiểu Đường 30/05/2020 22:31 followers_only Night Run
21,4km Distance
03:05:15 Time
08:40/km Pace
852 Calories
Night Run
Tiểu Đường 29/05/2020 06:01 followers_only Morning Run
5,1km Distance
50:33 Time
09:58/km Pace
237 Calories
Morning Run
Tiểu Đường 28/05/2020 18:59 followers_only Evening Run
6,3km Distance
31:08 Time
04:56/km Pace
274 Calories
Evening Run
0,8km Distance
05:35 Time
06:49/km Pace
41 Calories
Afternoon Run
Tiểu Đường 26/05/2020 06:24 followers_only Morning Run
3,6km Distance
23:55 Time
06:40/km Pace
135 Calories
Morning Run
Tiểu Đường 24/05/2020 20:12 followers_only Evening Run
7,2km Distance
44:10 Time
06:08/km Pace
352 Calories
Evening Run
4,7km Distance
34:51 Time
07:21/km Pace
256 Calories
Afternoon Run
21,7km Distance
02:34:45 Time
07:06/km Pace
982 Calories
Afternoon Run
Tiểu Đường 24/05/2020 07:12 followers_only Morning Run
1,6km Distance
06:10 Time
03:57/km Pace
49 Calories
Morning Run
4,4km Distance
38:28 Time
08:45/km Pace
146 Calories
Afternoon Run
Tiểu Đường 19/05/2020 18:14 followers_only Evening Run
6,7km Distance
56:56 Time
08:26/km Pace
268 Calories
Evening Run
3,8km Distance
30:48 Time
08:07/km Pace
179 Calories
Afternoon Run
Tiểu Đường 16/05/2020 00:42 followers_only Night Run
46,2km Distance
09:21:02 Time
12:08/km Pace
2293 Calories
Night Run
Tiểu Đường 16/05/2020 00:01 followers_only Night Run
4,6km Distance
32:26 Time
07:00/km Pace
231 Calories
Night Run
Tiểu Đường 15/05/2020 22:08 followers_only Night Run
11,2km Distance
01:24:27 Time
07:31/km Pace
485 Calories
Night Run
Tiểu Đường 14/05/2020 18:30 followers_only Evening Run
4,4km Distance
36:57 Time
08:26/km Pace
223 Calories
Evening Run
7,5km Distance
52:42 Time
06:59/km Pace
417 Calories
Morning Run