|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

10,1km Distance
01:06:43 Time
06:34/km Pace
864 Calories
Evening Run
10,1km Distance
01:10:03 Time
06:55/km Pace
854 Calories
Evening Run
10,1km Distance
01:10:03 Time
06:55/km Pace
854 Calories
Evening Run
5,2km Distance
36:25 Time
07:01/km Pace
415 Calories
Evening Run
5,2km Distance
36:25 Time
07:01/km Pace
415 Calories
Evening Run
10,3km Distance
01:06:36 Time
06:26/km Pace
848 Calories
Morning Run
10,3km Distance
01:06:34 Time
06:26/km Pace
848 Calories
Morning Run
4,8km Distance
27:48 Time
05:47/km Pace
354 Calories
Morning Run
4,8km Distance
28:08 Time
05:51/km Pace
354 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:02:29 Time
06:14/km Pace
808 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:02:29 Time
06:14/km Pace
808 Calories
Morning Run
5,0km Distance
30:54 Time
06:08/km Pace
396 Calories
Morning Run
5,0km Distance
30:54 Time
06:08/km Pace
396 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:04:16 Time
06:24/km Pace
844 Calories
Morning Run