DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Minh Ngọc Nam 222,03 1.00:39:41 15 10
2 Chi Đào Nam 158,01 16:54:13 18 12
3 Tiểu Đường Nữ 151,92 19:23:16 15 9
4 Nguyễn Bá Phúc Nam 150,86 17:20:15 39 9
5 Nguyễn Hoàng Hải Nam 149,62 12:33:49 11 11
6 Phung Van Thanh - 20062198 Nam 137,68 12:32:03 18 13
7 bình bùi Nam 136,33 14:38:45 18 10
8 Nguyễn Hoàng Nam Nam 124,05 16:26:24 12 10
9 Nguyễn Đắc Cư Nam 118,68 11:28:09 15 12
10 Quốc Minh Nam 118,28 12:55:52 19 12
11 Vương Mạnh Nam 95,94 10:05:55 15 15
12 Nguyễn Công Trung Nam 85,35 09:28:00 10 8
13 Tờ Rinh ❤ Anh 💋 Nữ 85,04 11:23:22 7 6
14 D-Tan Nam 80,00 08:50:01 8 8
15 Hà Duy Kỳ Nam 70,79 06:45:19 13 10
16 Mạnh Khiêm Nam 65,66 07:05:32 8 8
17 hoang quoc Nam 64,94 06:32:35 8 8
18 Vũ Vương Nam 64,53 06:32:50 7 7
19 Hà Quang Duy Nam 60,28 05:50:58 8 8
20 Phan Toàn Nam 46,23 04:44:34 7 5