|

DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

6,3km Distance
43:12 Time
06:54/km Pace
429 Calories
Morning Run
Thuan Lam 31/05/2021 21:05 everyone Night Run
16,2km Distance
01:43:35 Time
06:22/km Pace
1240 Calories
Night Run
3,5km Distance
31:37 Time
09:01/km Pace
199 Calories
Đi dạo nhưng không mát
7,7km Distance
47:53 Time
06:14/km Pace
532 Calories
Evening Run
7,7km Distance
46:10 Time
06:00/km Pace
532 Calories
Night Run
Hoang anh 31/05/2021 21:20 everyone Night Run
6,4km Distance
39:57 Time
06:13/km Pace
0 Calories
Night Run
3,0km Distance
20:10 Time
06:44/km Pace
143 Calories
Evening Run
6,3km Distance
41:39 Time
06:39/km Pace
267 Calories
Evening Run
19,2km Distance
02:34:13 Time
08:02/km Pace
1086 Calories
Evening Run
20,3km Distance
02:05:08 Time
06:10/km Pace
1283 Calories
Evening Run
12,5km Distance
01:24:05 Time
06:42/km Pace
0 Calories
Evening Run
Hung 31/05/2021 18:59 everyone Evening Run
9,9km Distance
01:21:19 Time
08:13/km Pace
546 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:10:46 Time
07:04/km Pace
508 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:10:12 Time
07:01/km Pace
508 Calories
Evening Run
3,1km Distance
25:14 Time
08:16/km Pace
202 Calories
Evening Run
6,9km Distance
45:05 Time
06:32/km Pace
266 Calories
Morning Run
13,1km Distance
01:16:39 Time
05:50/km Pace
726 Calories
Evening Run
12,2km Distance
01:00:10 Time
04:56/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
Thanh Loan 31/05/2021 18:31 everyone Evening Run
8,0km Distance
51:20 Time
06:23/km Pace
497 Calories
Evening Run
3,1km Distance
28:41 Time
09:24/km Pace
203 Calories
Evening Walk