DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 CHIM CÔNG: 250( 1WO: 30Km) 10 3154,8 13.04:04:32
2 CHIM QUẠ: 200( 1WO: 25Km) 13 2748,8 12.18:28:33
3 CHIM RI 160 KM (1WO 23 km) 12 2327,3 10.20:09:33
4 BƯƠM BƯỚM: 120( 1WO: 21Km) 8 1345,8 6.12:00:14