DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05
1 Nguyen Thuy 354,3 1.18:15:21 22,6 16,7 18,3 20,2 10,1 11,8 9,7 10,8
2 Cung Tố Mai 342,2 1.17:38:52 20,4 5,1 15,9 6,2 14,3 10,6 13,8 19,3
3 Huyen Endy 243,7 1.05:57:42 12,0 10,4 10,5 10,8
4 Trần Thị Ngọc Trâm 214,0 22:20:46 3,1 3,1 30,2 5,0 10,1 11,3
5 Nguyễn Thị Hưởng 200,2 21:54:56 6,3 8,0 6,4 3,0 8,3 8,1
6 Thanh Loan 130,5 13:18:22 8,0 20,9 8,0
7 Nga Nguyễn 94,9 11:46:23 6,1 3,3 3,0 3,2 6,9
8 Susan Tran 65,2 08:53:36 6,4 15,2
9 Tờ Rinh ❤ Anh 💋 43,1 05:33:08