|

DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Thống kê
Nhóm
4
Thành viên
43
Quãng đường (km)
9634.7
Thời gian
43.12:18:53
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 483,27 1.17:01:15 26 24
2 Nam 452,92 1.15:34:12 23 22
3 Nam 318,01 1.08:19:18 27 19
4 Nam 315,64 1.18:21:07 17 16
5 Nam 293,90 1.09:35:41 20 19
6 Nam 284,78 1.02:36:12 24 24
7 Nam 275,75 1.01:47:37 23 19
8 Nam 250,43 1.00:03:18 17 16
9 Nam 250,39 1.00:28:12 19 16
10 Nam 229,75 1.02:17:40 23 17