DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Đắc Cư Nam 370,00 1.16:48:13 31 24
2 bình bùi Nam 360,90 1.16:10:34 33 23
3 Cung Tố Mai Nữ 342,15 1.17:38:52 36 24
4 Hoang Long Nam 248,51 1.10:33:30 20 17
5 Hoang anh Nam 217,85 1.02:16:29 26 21
6 Nguyễn Văn Thuyết Nam 206,53 17:53:54 18 15
7 hoang quoc Nam 183,30 19:23:00 22 17
8 Chi Đào Nam 179,13 19:14:26 21 16
9 Nguyễn xuân việt Nam 171,55 15:50:40 15 14
10 Phan Toàn Nam 160,80 16:45:04 14 13
11 Hà Quang Duy Nam 139,68 15:12:03 20 19
12 Nguyễn Công Trung Nam 103,58 12:03:40 13 11
13 Tùng Trần Nam 64,78 06:38:08 11 10