|

DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Thống kê
Nhóm
4
Thành viên
43
Quãng đường (km)
9634.7
Thời gian
43.12:18:53
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 354,26 1.18:15:21 33 24
2 Nữ 243,74 1.05:57:42 21 19
3 Nữ 213,98 22:20:46 20 17
4 Nữ 200,20 21:54:56 23 20
5 Nữ 130,45 13:18:22 15 11
6 Nữ 94,89 11:46:23 18 15
7 Nữ 65,23 08:53:36 9 9
8 Nữ 43,11 05:33:08 5 4