|

DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Thống kê
Nhóm
4
Thành viên
43
Quãng đường (km)
9634.7
Thời gian
43.12:18:53
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 369,00 1.23:47:06 34 20
2 Nam 350,12 1.12:42:16 26 23
3 Nam 256,58 1.04:57:37 27 21
4 Nam 218,09 21:22:05 25 23
5 Nam 190,76 20:58:32 22 15
6 Nam 173,63 18:41:47 19 16
7 Nam 170,87 19:11:23 17 17
8 Nam 162,35 17:34:35 22 20
9 Nam 126,24 16:41:49 13 10
10 Nam 124,15 11:47:21 10 10
11 Nam 94,16 10:31:24 6 6
12 Nam 91,39 09:53:38 4 3