DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hung Nam 369,00 1.23:47:06 34 20
2 Nguyễn Bá Phúc Nam 350,12 1.12:42:16 26 23
3 Nguyen The Doan Nam 256,58 1.04:57:37 27 21
4 Dương Vạn Xuân Nam 218,09 21:22:05 25 23
5 Nguyễn Hoàng Nam Nam 190,76 20:58:32 22 15
6 Hoàng Minh Tuấn Nam 173,63 18:41:47 19 16
7 Nguyễn Văn Tước Nam 170,87 19:11:23 17 17
8 Dũng Yêu DAR ♥️ Nam 162,35 17:34:35 22 20
9 Trinh Dac Chung Nam 126,24 16:41:49 13 10
10 Tuấn Huy Nam 124,15 11:47:21 10 10
11 Nguyen Xuan Phong Nam 94,16 10:31:24 6 6
12 Vũ Vương Nam 91,39 09:53:38 4 3