Hoạt động ECOBA ENT - UNLOCK YOUR POWER 2022

van luong
15/10/2022 09:25
Night Run
everyone
0,5km
Distance
03:35
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lanh Le Thi
15/10/2022 19:13
Evening Run
everyone
0,4km
Distance
13:32:07
Time
2083:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Huawei Health activity
everyone
0,4km
Distance
05:50
Time
15:17/km
Pace
0
Calories
Huawei Health activity
Pace tối đa không hợp lệ
Huawei Health activity
everyone
7,2km
Distance
01:04:26
Time
08:56/km
Pace
0
Calories
Huawei Health activity
Thanh Hoàng
15/10/2022 23:41
Night Run
everyone
1,6km
Distance
15:52
Time
09:43/km
Pace
58
Calories
Night Run
Thanh Hoàng
14/10/2022 20:36
Evening Run
everyone
51,5km
Distance
08:06:44
Time
09:27/km
Pace
1847
Calories
Evening Run
Pace tại một thời điểm quá dài (>15p/km)
Nguyễn Duy Quân
15/10/2022 23:28
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:42
Time
151:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
van hoa Nguyen
15/10/2022 23:01
Night Run
everyone
3,4km
Distance
26:01
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trần Hoàng
15/10/2022 21:52
Night Run
everyone
10,3km
Distance
01:33:15
Time
09:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Thế Cường
15/10/2022 21:15
Night Run
everyone
11,4km
Distance
01:41:20
Time
08:52/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyễn Duy Quân
15/10/2022 22:28
Night Run
everyone
4,9km
Distance
22:02
Time
04:31/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Trà My Phạm
10/10/2022 19:09
10.10 P1
everyone
5,1km
Distance
43:06
Time
08:24/km
Pace
301
Calories
10.10 P1
Trà My Phạm
12/10/2022 17:35
12.10 P2
everyone
5,0km
Distance
36:47
Time
07:21/km
Pace
311
Calories
12.10 P2
Trà My Phạm
12/10/2022 07:27
12.10 P2
everyone
4,2km
Distance
34:25
Time
08:15/km
Pace
245
Calories
12.10 P2
Trà My Phạm
14/10/2022 21:41
14.10
everyone
7,2km
Distance
01:04:00
Time
08:52/km
Pace
424
Calories
14.10
Phạm Văn Bính
15/10/2022 21:33
Night Run
everyone
6,2km
Distance
01:02:17
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Night Run
Trà My Phạm
15/10/2022 22:25
Night Run
everyone
1,3km
Distance
17:04
Time
13:24/km
Pace
76
Calories
Night Run
Thu Pham
09/10/2022 19:53
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
11:39
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thu Pham
09/10/2022 20:11
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
16:10
Time
13:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Thu Pham
10/10/2022 06:28
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
11:00
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run