|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tran Hang 31/12/2020 22:44 everyone Night Run
1,4km Distance
19:10 Time
13:37/km Pace
92 Calories
Night Run
0,2km Distance
02:37 Time
11:48/km Pace
13 Calories
Night Run
5,6km Distance
36:22 Time
06:32/km Pace
386 Calories
Morning Run
29,1km Distance
04:25:52 Time
09:07/km Pace
1773 Calories
Lunch Run
30,1km Distance
04:55:41 Time
09:48/km Pace
1791 Calories
Evening Run
1,4km Distance
13:49 Time
09:59/km Pace
108 Calories
Night Run
14,3km Distance
01:38:54 Time
06:56/km Pace
877 Calories
The last run in 2020.
6,9km Distance
01:15:21 Time
10:56/km Pace
0 Calories
Evening Run
6,7km Distance
01:03:34 Time
09:30/km Pace
0 Calories
Dạo tối
0,8km Distance
03:34 Time
04:14/km Pace
70 Calories
Night Run
12,3km Distance
01:23:38 Time
06:47/km Pace
794 Calories
12.31 km: Goodbye 2020 ! (avg.Pace 6:48; avg.HR 130)
3,8km Distance
38:34 Time
10:05/km Pace
0 Calories
Evening Run
5,4km Distance
48:33 Time
08:59/km Pace
455 Calories
Evening Run
4,8km Distance
44:22 Time
09:14/km Pace
0 Calories
Evening Run
22,6km Distance
02:08:29 Time
05:41/km Pace
1279 Calories
Afternoon Run
10,7km Distance
01:37:37 Time
09:08/km Pace
685 Calories
Afternoon Run
10,1km Distance
57:17 Time
05:39/km Pace
534 Calories
Afternoon Run
1,2km Distance
11:13 Time
09:04/km Pace
85 Calories
Evening Run
20,2km Distance
01:43:01 Time
05:05/km Pace
0 Calories
Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời