Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
6,3km
Distance
49:56
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
04:10
Time
10:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
04:44
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
55:41
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
04:06
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
52:19
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
41:17
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:39
Time
10:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
46:17
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
43:02
Time
07:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
03:03
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:37
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,7km
Distance
12:13
Time
04:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Workout đã bị xóa
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
14:11
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
43:47
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:01:54
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run