Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
20,0km
Distance
01:49:21
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
05:10
Time
02:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
07:50
Time
04:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:19:28
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
42:28
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
07:58
Time
03:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
00:45
Time
01:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
00:47
Time
01:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
08:54
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
00:39
Time
03:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
10:24
Time
02:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
30:03
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
35:57
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
49:39
Time
04:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
02:16
Time
02:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
06:45
Time
04:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
00:18
Time
01:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
19:05
Time
01:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
47:20
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:53:31
Time
08:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run