Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
1,4km
Distance
21:19
Time
15:43/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
49:00
Time
15:42/km
Pace
207
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
42:26
Time
14:08/km
Pace
195
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
19:35
Time
08:38/km
Pace
148
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
19:43
Time
08:41/km
Pace
150
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
17:05
Time
05:22/km
Pace
211
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
25:27
Time
05:27/km
Pace
313
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
33:48
Time
05:36/km
Pace
424
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
29:32
Time
05:53/km
Pace
339
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
11:56
Time
11:26/km
Pace
68
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
08:32
Time
07:30/km
Pace
76
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
17:07
Time
10:57/km
Pace
106
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
10:58
Time
09:23/km
Pace
76
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
13:37
Time
11:43/km
Pace
76
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
20:15
Time
06:24/km
Pace
218
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
14:48
Time
09:46/km
Pace
99
Calories
Night Run
Lag tung chảo😂
everyone
6,9km
Distance
38:48
Time
05:37/km
Pace
462
Calories
Lag tung chảo😂
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
02:52:53
Time
14:41/km
Pace
783
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
26:07
Time
06:24/km
Pace
283
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
01:05:06
Time
11:51/km
Pace
358
Calories
Morning Run