Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
3,9km
Distance
39:35
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:02:15
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:11:42
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:30:50
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:28:41
Time
09:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
01:02:52
Time
09:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
15:06
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:07:13
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:53
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
05:55
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
01:18:10
Time
10:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:16:02
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
01:11:20
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
43:24
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
41:56
Time
10:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
01:30:38
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:07:16
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:15:32
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:20:46
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run