Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Hoàng Cầm
27/12/2020 16:19
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
59:25
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
29/12/2020 02:59
Night Run
everyone
30,0km
Distance
02:58:15
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hoàng Cầm
26/12/2020 15:59
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:21:52
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
27/12/2020 17:40
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
18:51
Time
10:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
28/12/2020 17:26
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
48:03
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
28/12/2020 04:59
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
41:43
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Cầm
24/12/2020 05:00
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:07:36
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Cầm
24/12/2020 05:00
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:10:46
Time
06:28/km
Pace
153
Calories
Morning Run
Hoàng Cầm
27/12/2020 04:20
Morning Run
everyone
24,7km
Distance
02:46:25
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Cầm
26/12/2020 17:51
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
06:50
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
26/12/2020 13:29
Afternoon Run
everyone
0,4km
Distance
02:24
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoàng Cầm
26/12/2020 09:57
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:48
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Cầm
26/12/2020 09:04
My love...
everyone
8,0km
Distance
49:56
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
My love...
Hoàng Cầm
25/12/2020 23:21
Night Run
everyone
2,1km
Distance
11:10
Time
05:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hoàng Cầm
25/12/2020 11:49
Lunch Run
everyone
0,4km
Distance
03:38
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Hoàng Cầm
25/12/2020 07:15
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
07:55
Time
09:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hoàng Cầm
24/12/2020 22:26
Night Run
everyone
3,0km
Distance
19:56
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hoàng Cầm
24/12/2020 20:30
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
15:38
Time
08:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hoàng Cầm
24/12/2020 04:59
Morning run
everyone
11,0km
Distance
01:09:58
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Morning run
Hoàng Cầm
23/12/2020 22:02
Chạy về ngâm chân tiếp.
everyone
7,5km
Distance
44:27
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Chạy về ngâm chân tiếp.