|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

3,1km Distance
19:09 Time
06:10/km Pace
197 Calories
Morning Run
1,5km Distance
25:24 Time
16:34/km Pace
162 Calories
Lunch Run
21,4km Distance
01:50:54 Time
05:10/km Pace
1433 Calories
Lần đầu làm chuyện ấy: VnExpress Huế 2020
10,1km Distance
55:45 Time
05:30/km Pace
661 Calories
Run run
8,2km Distance
45:29 Time
05:33/km Pace
482 Calories
Evening Run
1,5km Distance
16:16 Time
10:51/km Pace
136 Calories
Night Run
5,0km Distance
25:01 Time
04:58/km Pace
297 Calories
Xách giày ra đường mùa lạnh
2,1km Distance
12:09 Time
05:49/km Pace
120 Calories
Evening Run
7,2km Distance
40:47 Time
05:39/km Pace
565 Calories
Morning Run - ướt
1,2km Distance
14:33 Time
12:12/km Pace
127 Calories
Evening Run
5,0km Distance
22:30 Time
04:29/km Pace
291 Calories
Evening Run
2,1km Distance
12:00 Time
05:43/km Pace
126 Calories
Evening Run
10,1km Distance
01:01:22 Time
06:04/km Pace
751 Calories
Evening Run
8,1km Distance
49:03 Time
06:03/km Pace
223 Calories
Evening Run
5,1km Distance
30:38 Time
06:03/km Pace
138 Calories
Evening Run
1,5km Distance
14:25 Time
09:38/km Pace
113 Calories
Evening Run
6,0km Distance
36:53 Time
06:07/km Pace
446 Calories
Morning Run
6,7km Distance
39:58 Time
05:59/km Pace
535 Calories
Night Run
8,9km Distance
48:49 Time
05:29/km Pace
503 Calories
Afternoon Run
6,7km Distance
39:59 Time
05:59/km Pace
380 Calories
Morning Run