Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Pham hong van
27/12/2020 04:50
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:51:30
Time
05:28/km
Pace
2413
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
27/12/2020 04:50
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:53:34
Time
05:31/km
Pace
2413
Calories
Morning Run
Pham hong van
27/12/2020 04:18
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
16:49
Time
06:56/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
27/12/2020 04:18
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
16:49
Time
06:56/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Pham hong van
24/12/2020 17:27
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
34:49
Time
04:58/km
Pace
345
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
25/12/2020 05:19
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
31:07
Time
06:12/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
24/12/2020 05:15
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
09:58
Time
06:34/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
25/12/2020 05:19
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
31:07
Time
06:12/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Pham hong van
24/12/2020 17:27
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
34:52
Time
04:58/km
Pace
345
Calories
Afternoon Run
Pham hong van
24/12/2020 05:15
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
09:58
Time
06:34/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Pham hong van
21/12/2020 05:37
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:20
Time
05:39/km
Pace
116
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
21/12/2020 04:46
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
34:08
Time
05:22/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
21/12/2020 05:37
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:20
Time
05:38/km
Pace
116
Calories
Morning Run
Pham hong van
21/12/2020 04:46
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
34:08
Time
05:22/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Pham hong van
18/12/2020 17:23
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
41:15
Time
04:51/km
Pace
444
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
18/12/2020 17:23
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
41:15
Time
04:51/km
Pace
444
Calories
Afternoon Run
Pham hong van
17/12/2020 04:44
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:41
Time
06:20/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
17/12/2020 04:44
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:07:53
Time
06:39/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Pham hong van
15/12/2020 17:22
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:11:33
Time
05:30/km
Pace
628
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham hong van
15/12/2020 17:22
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:11:33
Time
05:30/km
Pace
628
Calories
Afternoon Run