Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tam My
30/12/2020 04:59
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
15:47
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
29/12/2020 05:01
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
47:22
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
28/12/2020 05:00
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
47:52
Time
09:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
27/12/2020 05:01
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
56:28
Time
11:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
26/12/2020 04:57
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
01:00:25
Time
12:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
25/12/2020 04:43
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
57:53
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
24/12/2020 04:48
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
58:12
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
23/12/2020 04:45
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
55:50
Time
11:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
22/12/2020 04:43
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
59:31
Time
11:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
21/12/2020 04:43
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
57:40
Time
11:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
20/12/2020 04:58
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
01:00:58
Time
12:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
19/12/2020 21:01
Night Run
everyone
5,0km
Distance
48:40
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Tam My
18/12/2020 04:42
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
54:41
Time
12:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
17/12/2020 04:54
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
01:02:54
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
14/12/2020 04:44
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
57:01
Time
11:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
13/12/2020 04:48
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
59:53
Time
11:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
12/12/2020 04:54
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
59:17
Time
11:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
11/12/2020 04:45
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
58:42
Time
11:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
10/12/2020 04:45
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
59:26
Time
11:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Tam My
09/12/2020 04:47
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
57:32
Time
11:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run