Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Vo Trong Giap
26/12/2020 14:09
Afternoon Run
everyone
23,1km
Distance
02:41:16
Time
06:59/km
Pace
1696
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Vo Trong Giap
26/12/2020 14:09
Afternoon Run
everyone
23,8km
Distance
02:48:54
Time
07:05/km
Pace
1749
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
21/12/2020 10:12
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
39:58
Time
06:14/km
Pace
472
Calories
Morning Run
Vo Trong Giap
20/12/2020 13:43
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
52:44
Time
07:11/km
Pace
533
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
16/12/2020 16:24
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
13:53
Time
06:36/km
Pace
151
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
13/12/2020 17:26
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
21:22
Time
06:44/km
Pace
233
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
12/12/2020 14:43
Afternoon Run
everyone
23,4km
Distance
02:38:06
Time
06:46/km
Pace
1712
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
10/12/2020 16:32
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
01:02:17
Time
06:20/km
Pace
730
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
09/12/2020 15:38
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
10:11
Time
06:47/km
Pace
111
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
09/12/2020 17:24
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
23:22
Time
07:37/km
Pace
222
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
07/12/2020 16:15
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
44:32
Time
06:15/km
Pace
517
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
06/12/2020 17:37
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
01:20:27
Time
06:07/km
Pace
963
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
05/12/2020 14:47
Afternoon Run
everyone
13,3km
Distance
01:26:59
Time
06:31/km
Pace
976
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
03/12/2020 16:30
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:05:44
Time
05:55/km
Pace
809
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
29/11/2020 05:49
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:54:40
Time
05:26/km
Pace
1546
Calories
Morning Run
Vo Trong Giap
27/11/2020 16:40
Afternoon Run
everyone
14,6km
Distance
01:39:05
Time
06:48/km
Pace
1067
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
26/11/2020 16:21
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:21:23
Time
06:14/km
Pace
955
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
24/11/2020 16:21
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
01:22:02
Time
06:14/km
Pace
974
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
23/11/2020 15:54
Afternoon Run
everyone
14,2km
Distance
01:30:42
Time
06:23/km
Pace
1078
Calories
Afternoon Run
Vo Trong Giap
20/11/2020 16:39
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:06:52
Time
06:10/km
Pace
798
Calories
Afternoon Run