Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
19:10
Time
10:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
37:07
Time
16:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:32
Time
08:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
44:32
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
45:29
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
41:18
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
32:18
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,8km
Distance
33:51
Time
08:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
15:06
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
01:00:49
Time
08:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
23:22
Time
09:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
01:01:03
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:08:53
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
19:07
Time
02:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
79,7km
Distance
23:59:21
Time
18:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ