Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Night Run
everyone
1,2km
Distance
11:42
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
22:10
Time
11:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
15:21
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
09:24
Time
00:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
15:28
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
04:50
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
05:55
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
10:50
Time
03:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
05:14
Time
10:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
10:14
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
04:19
Time
07:17/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,5km
Distance
04:31
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
02:47
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
03:30
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
12:44
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
04:22
Time
10:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,9km
Distance
10:04
Time
11:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
09:33
Time
09:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
16:12
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
20:35
Time
10:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run