Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Lê Doãn Hùng
13/12/2020 14:17
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
03:06
Time
09:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Doãn Hùng
13/12/2020 07:35
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
03:47
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Doãn Hùng
12/12/2020 23:41
Night Run
everyone
0,2km
Distance
01:38
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lê Doãn Hùng
04/12/2020 03:24
Night Run
everyone
2,1km
Distance
12:23
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lê Doãn Hùng
03/12/2020 17:47
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
01:44
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Doãn Hùng
03/12/2020 17:43
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
01:55
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Doãn Hùng
01/12/2020 18:22
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
40:04
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
01/12/2020 18:08
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
11:59
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
01/12/2020 18:22
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Lê Doãn Hùng
18/11/2020 17:57
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
59:18
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Doãn Hùng
17/11/2020 04:54
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
53:01
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Doãn Hùng
16/11/2020 18:25
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
01:06:49
Time
10:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
16/11/2020 18:25
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Lê Doãn Hùng
16/11/2020 18:01
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
22:50
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
14/11/2020 19:05
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:30
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
14/11/2020 18:13
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Lê Doãn Hùng
14/11/2020 17:46
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Lê Doãn Hùng
10/11/2020 19:23
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
01:20:44
Time
11:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lê Doãn Hùng
10/11/2020 17:58
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
52:10
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Doãn Hùng
10/11/2020 04:52
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
01:20:19
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run