Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
2,5km
Distance
18:29
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
15:57
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
51:18
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
51:31
Time
10:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
33:33
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
35:06
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
42:53
Time
02:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
05:32
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
05:18
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
07:11
Time
02:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
33:03
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
48,5km
Distance
02:20:25
Time
02:53/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
09:17
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
11:15
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
33:49
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
28:07
Time
09:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
10:13
Time
02:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
21:41
Time
02:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
10:01
Time
02:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Lunch Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Lunch Run
Pace tối thiểu không hợp lệ