Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Kim Minnie
29/12/2020 17:00
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
01:06:58
Time
07:48/km
Pace
509
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
28/12/2020 17:32
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:29:27
Time
07:27/km
Pace
719
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
27/12/2020 16:45
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
04:40
Time
09:53/km
Pace
30
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
26/12/2020 17:23
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
01:05:24
Time
07:58/km
Pace
481
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
25/12/2020 17:15
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
34:03
Time
06:47/km
Pace
319
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
24/12/2020 16:40
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:18:44
Time
07:37/km
Pace
654
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
21/12/2020 17:23
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
48:45
Time
06:41/km
Pace
516
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
20/12/2020 18:52
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
01:24
Time
19:08/km
Pace
5
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Kim Minnie
19/12/2020 16:26
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:11:59
Time
07:00/km
Pace
647
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
18/12/2020 20:39
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
24:50
Time
06:30/km
Pace
248
Calories
Evening Run
Kim Minnie
17/12/2020 05:01
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
43:00
Time
08:35/km
Pace
271
Calories
Morning Run
Kim Minnie
16/12/2020 20:03
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
07:36
Time
07:26/km
Pace
67
Calories
Evening Run
Kim Minnie
15/12/2020 16:21
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:16:28
Time
06:53/km
Pace
733
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
12/12/2020 05:14
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
01:10:10
Time
11:37/km
Pace
334
Calories
Morning Run
Kim Minnie
09/12/2020 17:09
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:45:41
Time
07:02/km
Pace
980
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
08/12/2020 04:33
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
39:12
Time
07:00/km
Pace
357
Calories
Morning Run
Kim Minnie
05/12/2020 16:00
Afternoon Run
everyone
0,4km
Distance
02:59
Time
06:47/km
Pace
23
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
03/12/2020 03:59
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:56
Time
06:41/km
Pace
643
Calories
Morning Run
Kim Minnie
01/12/2020 17:17
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
36:44
Time
07:20/km
Pace
304
Calories
Afternoon Run
Kim Minnie
29/11/2020 06:00
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:22:43
Time
06:53/km
Pace
754
Calories
Morning Run