Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
01:16
Time
17:10/km
Pace
4
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
09:59
Time
04:49/km
Pace
15
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
23:11
Time
04:53/km
Pace
53
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
21:53
Time
07:34/km
Pace
69
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
08:06
Time
05:11/km
Pace
10
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
0,4km
Distance
05:12
Time
13:04/km
Pace
27
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,7km
Distance
08:52
Time
13:06/km
Pace
32
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:28
Time
06:58/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
03:04
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
03:21
Time
14:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:50
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
BIDV
everyone
1,6km
Distance
18:11
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
BIDV
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:16
Time
13:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
11:42
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:33
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Về đích an toàn !!!
everyone
7,2km
Distance
01:06:53
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Về đích an toàn !!!
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
57:17
Time
11:51/km
Pace
308
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:38:14
Time
13:00/km
Pace
257
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:19:17
Time
06:07/km
Pace
257
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản