Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Nguyễn Bá Huy
20/12/2020 19:34
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:26
Time
09:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nguyễn Bá Huy
25/10/2020 16:59
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
38:45
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Bá Huy
22/10/2020 06:41
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
36:47
Time
05:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Nguyễn Bá Huy
14/10/2020 06:03
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
16:22
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Huy
13/10/2020 21:13
Night Run
everyone
0,3km
Distance
02:29
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyễn Bá Huy
13/10/2020 21:13
Night Run
everyone
4,0km
Distance
02:28
Time
00:36/km
Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Bá Huy
07/10/2020 06:14
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:29
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Huy
09/10/2020 05:49
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
25:17
Time
02:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ