Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:48
Time
06:10/km
Pace
711
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:11:59
Time
05:32/km
Pace
1028
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,0km
Distance
01:38:50
Time
05:48/km
Pace
1327
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:35
Time
06:27/km
Pace
691
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:02
Time
05:59/km
Pace
757
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:05:35
Time
05:51/km
Pace
813
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:59:30
Time
05:39/km
Pace
1766
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
50:41
Time
05:03/km
Pace
777
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:06
Time
05:36/km
Pace
781
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,8km
Distance
01:05:13
Time
05:31/km
Pace
851
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
38:08
Time
05:26/km
Pace
496
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
21:32
Time
07:04/km
Pace
243
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:07
Time
05:48/km
Pace
730
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
47:13
Time
06:44/km
Pace
485
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
23,0km
Distance
02:19:15
Time
06:03/km
Pace
1606
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:29
Time
06:09/km
Pace
786
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:24
Time
06:13/km
Pace
773
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:29
Time
06:38/km
Pace
670
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:55:18
Time
05:26/km
Pace
1636
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:26
Time
05:38/km
Pace
785
Calories
Morning Run