Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Hoàng Hải Nam
30/12/2020 05:28
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
32:39
Time
04:39/km
Pace
553
Calories
Morning Run
Hoàng Hải Nam
29/12/2020 22:14
Night Run
everyone
4,3km
Distance
21:19
Time
04:56/km
Pace
340
Calories
Night Run
Hoàng Hải Nam
28/12/2020 17:22
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
42:22
Time
04:41/km
Pace
712
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
24/12/2020 05:44
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
02:18
Time
05:42/km
Pace
32
Calories
Morning Run
Hoàng Hải Nam
24/12/2020 05:19
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
21:52
Time
05:14/km
Pace
329
Calories
Morning Run
Hoàng Hải Nam
23/12/2020 16:34
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
37:10
Time
04:57/km
Pace
598
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
22/12/2020 16:51
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
54:46
Time
06:50/km
Pace
631
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
21/12/2020 16:18
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:15:42
Time
05:02/km
Pace
1183
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
20/12/2020 18:34
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
27:21
Time
05:01/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Hoàng Hải Nam
19/12/2020 19:12
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
24:40
Time
04:55/km
Pace
395
Calories
Evening Run
Hoàng Hải Nam
18/12/2020 17:07
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
09:53
Time
04:55/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
18/12/2020 16:32
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
20:26
Time
04:54/km
Pace
332
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
16/12/2020 15:11
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
16:54
Time
05:04/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
15/12/2020 17:02
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
22:48
Time
04:29/km
Pace
400
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
13/12/2020 18:33
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
40:29
Time
07:22/km
Pace
433
Calories
Evening Run
Hoàng Hải Nam
13/12/2020 17:08
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
28:30
Time
05:30/km
Pace
408
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
12/12/2020 16:30
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
01:42:16
Time
04:48/km
Pace
1678
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
11/12/2020 17:49
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
02:01
Time
09:48/km
Pace
16
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
11/12/2020 17:47
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:19
Time
06:32/km
Pace
4
Calories
Afternoon Run
Hoàng Hải Nam
11/12/2020 16:59
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
42:45
Time
10:28/km
Pace
327
Calories
Afternoon Run