HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

RANK Team Member Total Distance Total Time
51 Ha Dong Runners - Nhóm 1 1 4,3 00:29:25
52 VIETTEL CON CUÔNG 6 4,3 00:47:36
53 NGƯỜI QUẾ PHONG 1 0,0 00:00:11
54 Team VTP 1 0,0 00:00:08
55 Cửa lò 1 0,0 00:00:00
56 Tương Dương Runners 1 0,0 00:00:00
57 Đô Lương Running 1 0,0 00:00:00
58 VIETTEL-NAN- KỲ SƠN 1 0,0 00:00:00
59 Thung Mây Quỳ Hơp 2 0,0 00:00:00