HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đặng Vũ Tuấn Nam 1303,39 5.13:01:36 123 53
2 Nguyễn Quốc Cường Nam 926,14 3.21:58:46 119 68
3 Minh An Nam 843,45 3.09:57:30 78 51
4 Trần Văn Phương Nam 38,82 04:00:20 7 5