HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Ngô Sỹ Thành Nam 24,24 03:29:47 8 8
2 Nguyễn Thị Hoàng Thùy Nữ 2,76 00:25:05 4 3