HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 RuBy Trần Nam 26,43 04:27:36 17 11
2 Bạch San Đô Nam 12,10 01:58:20 29 12
3 Lữ Hạnh Nam 0,00 00:00:00 0 0
4 Vi Thu Nữ 0,00 00:00:00 0 0
5 Quang Thị Minh Châu Nữ 0,00 00:00:00 0 0
6 SiêuQuậy Jinđô Nam 0,00 00:00:00 0 0
7 Sầm Thuận Nữ 0,00 00:00:00 0 0