HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Chin Nguyen Nam 147,14 14:43:45 21,12 14,12 6,19 11,79 20,05 10,01 10,01 3,59 15,30 0,46 4,02 5,24 10,23 5,01 10,01
2 Nguyễn Tiến Quân Nam 6,24 01:07:17 0,25 0,74 0,67 0,58 2,57 0,74 0,69
3 Nguyễn Quốc Văn Nam 0,00 00:00:00
4 Phạm Hiếu Nam 0,00 00:00:00
5 Nguyễn Công Chiến Nam 0,00 00:00:00
6 Phạm Thị Hồng Thắm Nữ 0,00 00:00:00
7 Nguyễn Đình Phương Nam 0,00 00:00:00
8 Nguyễn Danh Đượm Nam 0,00 00:00:00