|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nam 808,06 4.00:14:05 237 84
2 Nam 248,04 1.09:27:54 64 41
3 Nữ 104,98 12:51:14 32 23
4 Nam 103,25 15:01:26 41 22
5 Nam 71,47 11:54:49 69 21
6 Nữ 66,06 12:05:30 44 25
7 Nữ 48,05 07:04:24 35 24
8 Nam 36,41 04:46:57 29 16
9 Nam 35,34 05:25:06 17 9
10 Nam 23,82 03:05:10 17 7
11 Nữ 22,12 03:14:50 7 7
12 Nữ 11,39 01:55:34 6 3
13 Nữ 1,61 00:14:19 4 3
14 Nữ 0,00 00:00:00 0 0
15 Nữ 0,00 00:00:00 0 0