HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Hoàng Đức Dũng Nam 3,33 00:23:37 3,33
2 Hưng Nguyễn Sỹ Nam 0,00 00:00:00
3 Phan văn Hiệu Nam 0,00 00:00:00