Hoạt động Just Ride

Cẩn Thế
05/09/2021 20:35
Watopia
everyone
100,3km
Distance
02:41:23
Time
37,3 km/h
Pace
1498
Calories
Watopia
Minh Tuấn
05/09/2021 20:48
RGT Cycling - Tempelhof Airport
everyone
20,2km
Distance
41:18
Time
29,4 km/h
Pace
325
Calories
RGT Cycling - Tempelhof Airport
Đỗ Minh Ngoc
05/09/2021 20:27
Evening Ride
everyone
10,0km
Distance
41:30
Time
14,5 km/h
Pace
152
Calories
Evening Ride
Nguyen Hong Son
05/09/2021 15:16
Watopia
everyone
140,1km
Distance
04:25:42
Time
31,6 km/h
Pace
1715
Calories
Watopia
Tri Nguyen
05/09/2021 17:59
Watopia
everyone
80,1km
Distance
02:03:04
Time
39,1 km/h
Pace
1032
Calories
Watopia
VanHai Nguyen
05/09/2021 16:00
RGT Cycling: Cam Ranh - VĩnhHy, NinhThuận
everyone
70,4km
Distance
03:19:05
Time
21,2 km/h
Pace
1366
Calories
RGT Cycling: Cam Ranh - VĩnhHy, NinhThuận
Anh Nguyễn
05/09/2021 18:30
Evening Ride
everyone
15,0km
Distance
44:43
Time
20,2 km/h
Pace
312
Calories
Evening Ride
Nguyễn Tân
05/09/2021 17:14
Afternoon Ride
everyone
41,2km
Distance
01:47:15
Time
23,1 km/h
Pace
933
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
Nguyễn Tân
05/09/2021 16:27
Watopia
everyone
76,2km
Distance
02:30:18
Time
30,4 km/h
Pace
1136
Calories
Watopia
Đỗ sơn hải
05/09/2021 17:41
Watopia
everyone
22,0km
Distance
01:06:36
Time
19,8 km/h
Pace
261
Calories
Watopia
Tối đa 2 workout/ngày.
Phạm Minh Thanh
05/09/2021 16:00
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
70,4km
Distance
02:54:04
Time
24,2 km/h
Pace
1366
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Vân Goby
05/09/2021 17:52
Afternoon VirtualRide
everyone
21,2km
Distance
58:45
Time
21,6 km/h
Pace
374
Calories
Afternoon VirtualRide
Nhập tay
Vân Goby
05/09/2021 17:52
NYC
everyone
21,2km
Distance
58:43
Time
21,6 km/h
Pace
374
Calories
NYC
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
0,5km
Distance
02:11
Time
13,3 km/h
Pace
7
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Workout đã bị xóa
Tran Thanh
05/09/2021 16:38
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
42,3km
Distance
01:59:55
Time
21,2 km/h
Pace
754
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Minh Tuấn
05/09/2021 16:00
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
55,7km
Distance
02:23:00
Time
23,4 km/h
Pace
1052
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Nghiêm Huy Hoàng
05/09/2021 16:00
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
followers_only
70,4km
Distance
02:25:24
Time
29 km/h
Pace
1512
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Phan huy Mạnh
05/09/2021 16:00
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
70,4km
Distance
02:10:26
Time
32,4 km/h
Pace
1546
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
Ngọc Nguyễn
05/09/2021 16:00
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
33,3km
Distance
01:00:27
Time
33 km/h
Pace
560
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2
everyone
50,1km
Distance
01:29:54
Time
33,5 km/h
Pace
841
Calories
RGT Cycling - Huongvemiennam13-2